Stanovy PTS

paragraf Z níže uvedeného odkazu můžete stáhnout a číst Stanovy PTS: Stanovy PTS ve formátu PDF

Stanovy spolku

Pomoc Těšínského Slezska, z. s.

I. 

Název, sídlo a charakteristika spolku

 1. Název spolku zní: Pomoc Těšínského Slezska, z. s. (dále jen „PTS“).

 1. Sídlo PTS je na adrese: Český Těšín ul. Dukelská 264/5 PSČ 737 01

 1. PTS používá grafický znak, který je vyobrazen na přední straně těchto stanov.

 

II. 

Cíle činnosti PTS

 1. PTS je právnickou osobou sdružující křesťany, kteří cítí potřebu a mají zájem spolupodílet se na poskytování pomoci lidem ocitnuvším se z objektivních příčin přechodně nebo dlouhodobě v nouzi, a to bez ohledu na jejich národnost, pohlaví, rasu, jazyk, původ, politické či jiné smýšlení, náboženské přesvědčení či jiné důvody, pro něž lidé mohou být znevýhodňování nebo pronásledováni.

 1. Své poslání a cíl PTS spatřuje rovněž ve snaze napomáhat odstraňování negativní jevů objevujících se v současné společnosti spočívajících zejména ve frustraci jedinců, propadání zoufalství a různým formám toxikomanie, sobeckosti, nemravnosti či ve vzájemném odcizování se a majících dopad především na výchovu dětí a chování mladých lidí.

 

III. 

Prostředky naplňující cíle činnosti sdružení

Svůj cíl a poslání bude PTS naplňovat zejména těmito způsoby:

 1. výkonem práva sdružovacího, petičního a pořadatelského, především pak pořádáním veřejných a neveřejných schůzí členů PTS a společenských akcí,

 1. pořádáním přednáškové a vzdělávací činnosti, poskytováním zpráv a informací o možnostech a způsobech, jak poskytnout pomoc lidem v nouzi, lidem postiženým živelními pohromami, sociálně slabým, nemocným, postiženým lidem a dětem (např. v sirotčincích, sociálních ústavech, apod.), informováním veřejnosti o stavu nouze a o potřebách ve sledovaných oblastech,

 1. vyhledáváním pracovníků z řad dobrovolníků i profesionálů pro poskytování informačního servisu,

 1. vyvíjením aktivit a činností za účelem získávání potřebných finančních a materiálních prostředků pro práci a naplnění cílů a poslání PTS,

 1. organizováním humanitární pomoci (např. sběr věcí pro postižené oblasti), včetně dopravy na místo určení,

 1. misijní činností, nesení pomoci a útěchy nemocným, zdravotně, mentálně a sociálně postiženým, opuštěným a jinak dotčeným lidem, včetně poskytování finančních a materiálních darů,

 1. aktivní spoluprací s tuzemskými i zahraničními organizacemi a zařízeními stejného nebo podobného zaměření.

 

IV. 

Členství v PTS

 1. Členem PTS se může stát osoba starší 18 let, která se ke členství dobrovolně rozhodla,  souhlasí a ztotožňuje se s cíli a posláním PTS a podá písemnou přihlášku předsedovi. O přijetí člena rozhoduje rada PTS. Členem může být fyzická i právnická osoba. Členové sdružení se zapisují do seznamu členů PTS vedených radou. Seznam členů PTS se nezpřístupňuje.

 1. Členství není omezeno státní příslušností ČR.

 1. Členství v PTS zaniká smrtí člena nebo doručením písemného sdělení člena o jeho vystoupení z PTS předsedovi. Člen, jehož členství zaniklo vystoupením, však nemá nárok na vrácení zaplacených členských příspěvků a poskytnutých finančních a věcných darů.

 1. K zániku členství v PTS dojde, nezúčastní-li se člen 2x po sobě konference a nezaplatí-li 2x po sobě roční členský poplatek.

 

V. 

Práva a povinnosti členů PTS

 1. Každý člen PTS má právozejména:

  1. být řádně informován o činnosti a hospodaření PTS,

  2. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce konference, předkládat zde návrhy a připomínky, vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu a hlasováním se podílet na rozhodování tohoto orgánu PTS,

  3. žádat potřebná vysvětlení od orgánů PTS a nahlížet do všech dokladů PTS,

  4. podílet se na rozhodování a řízení PTS, zejména být volen do řídících orgánů.

 1. Každý člen PTS má povinnostzejména:

 1. respektovat ustanovení stanov PTS a plnit jimi uložené povinnosti,

 2. platit členské příspěvky ve výši 200,- Kč za každý kalendářní rok, nerozhodne-li konference jinak,

 3. plnit povinnosti uložené rozhodnutími konference PTS.

 

VI. 

Struktura PTS

V rámci PTS působí tyto orgány:

a) Konference

b) Rada

c) Předseda

d)Kontrolní komise

 

VII. 

Konference

 1. Konference je nejvyšším orgánem PTS. Je tvořena všemi členy PTS, schází se k řádnému zasedání alespoň jednou za rok a svolává ji předseda. V případě potřeby může konferenci svolat k mimořádnému zasedání rada. Předseda PTS je povinen svolat mimořádnou konferenci na návrh alespoň jedné třetiny všech členů PTS.

 1. Do působnosti konference patří:

  1. schvalování stanov PTS a jejich změn,

  2. volba a odvolání členů rady,

  3. volba a odvolání členů kontrolní komise,

  4. hodnocení činnosti za uplynulé období,

  5. schvalování zprávy o činnosti PTS a zprávy o hospodaření PTS,

  6. schvalování zprávy kontrolní komise,

  7. rozhodování o výši členských příspěvků a o povinnosti tyto platit,

  8. rozhodování o dalších otázkách, které jí svěřují stanovy nebo si je sama vyhradí rozhodnutím nadpoloviční většiny všech členů PTS.

 1. Konference je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nejméně polovina všech členů PTS.

 1. Konference rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není ve stanovách PTS stanoveno jinak. Každý člen PTS má jeden hlas.

 1. Jednání konference jsou neveřejná, pokud konference nerozhodne jinak.

 

VIII. 

Rada

 1. Rada je výkonným orgánem PTS.

 2. Rada je tvořena pěti členy a dvěma náhradníky, kteří jsou voleni z řad členů PTS, a to na dobu tří let. Členové rady mohou být do svých funkcí voleni opakovaně.

 1. Rada se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

 1. Rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů, nestanoví-li stanovy jinak.

 1. Rada je oprávněna připravovat a schvalovat vnitřní předpisy PTS a vede seznam členů PTS.

 

IX. 

Předseda a místopředseda

 1. Předseda řídí radu a činnost PTS a reprezentuje PTS navenek.

 1. Předseda je volen radou z řad jejích členů. Jeho funkční období je tříleté, avšak může být zvolen opakovaně.

 1. Oprávnění předsedy PTS mohou být omezena pouze stanovami nebo rozhodnutím konference, takové omezení je však vůči třetím osobám neúčinné.

 1. Místopředseda zastupuje předsedu.

 1. Místopředseda je volen radou z řad jejích členů. Jeho funkční období je tříleté, avšak může být zvolen opakovaně.

 1. Předseda a místopředseda jsou statutárními orgány PTS, přičemž každý z nich jedná jménem PTS samostatně.

 

X. 

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem PTS. Je složena ze tří členů PTS, kteří jsou voleni konferencí na dobu tří let. Mohou být voleni opakovaně.

 1. Kontrolní komise je povinna dohlížet na hospodaření PTS. Ke konci každého kalendářního roku je povinna vypracovat revizní zprávu, v níž shrne finanční situaci PTS, zejména poreferuje o zisku, případné ztrátě PTS, a tuto předloží konferenci.

 

XI. 

Zásady hospodaření

 1. Příjmy PTS tvoří zejména:

  1. členské příspěvky a dary členů PTS,

  2. finanční prostředky poskytnuté fyzickými nebo právnickými osobami včetně movitých a nemovitých darů,

  3. příjmy z vlastní činnosti a výnosy z vlastního majetku,

  4. prostředky získané z grantů,

  5. dotace z veřejných rozpočtů,

  6. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti PTS prováděné v souvislosti s naplňováním cílů a poslání PTS.

 1. Příjmy PTS budou využívány v souladu s jeho cíli a posláním.

 1. O právních úkonech týkajících se majetku v hodnotě nad 5.000,- Kč do výše 100.000,- Kč rozhoduje rada PTS .

 1. O právních úkonech týkajících se majetku v hodnotě převyšující částku 100.000,- Kč rozhoduje konference dvoutřetinovou většinou všech členů PTS.

 1. V ostatním se řídí hospodaření PTS stanovami a právními předpisy.

 

XII. 

Ukončení činnosti

 1. O zrušení PTS, rozdělení PTS nebo fúzi PTS s jiným spolkem rozhoduje konference dvoutřetinovou většinou všech členů PTS.

 1. PTS zaniká dobrovolným zrušením nebo na základě jiných skutečností stanovených právními předpisy.

 1. Při zrušeníPTSs likvidací provede majetkové vypořádání likvidátor určený konferencí.

 1. O způsobu naložení s případným likvidačním zůstatkem rozhodne konference dvoutřetinovou většinou všech členů PTS.

 

XIII. 

Závěrečné ustanovení

Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí konference, a to nadpoloviční většinou všech členů PTS.

Změněné stanovy jsou platné od 15.3.2016 a nahrazují stanovy minulé z 10.2.2003 a z 30.3.2010.